Ours NEW 360° Gallery on www.antikpraha.com

Soutěž kalendář


Všeobecná pravidla soutěže: Antik Praha – socha Art deco Royal Dux

Pořadatel a organizátor soutěže: VITA HERB s.r.o., Rostislavova 1362/24, Praha 4.
Soutěž “ Antik Praha – socha Art deco Royal Dux” (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu Antik Praha na Facebook.com (dále jen „FB“), na stránkách: https://www.facebook.com/AntikPraha.eu/ a na webových stránkách Antiku Praha Nusle - https://www.antikpraha.eu.
Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost s ručením omezeným VITA HERB, Rostislavova 24, Praha 4, Česká republika, IČ 05603714 zapsaná ve obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 266775/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor“).
 
I. Termín a lokalizace

1) Soutěž probíhá od 13. 11. 2019 do 14. 12. 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“).
2) Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
 
II. Podmínky účasti v soutěži

1) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
2) Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3) Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení kalendáře Art Deco 1920.
4) Soutěžící se zapojí do soutěže zakoupením kalendáře Art Deco 1920 osobně v místě provozovny nebo prostřednictvím eshopu www.antikpraha.eu v průběhu doby trvání soutěže.
5) Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
6) Každý soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pokaždé, když si zakoupí další kus kalendáře. 
 
III. Princip soutěže
 
1) Princip soutěže spočívá v zakoupení kalendáře Art Deco 1920.
2) Všechny osoby, které splní podmínky soutěže, budou zařazeny do soutěže.
3) Určujícím kritériem výběru výherce je losování, které bude provedeno prostřednictvím aplikace na to určené. Výherce bude vybrán na základě náhodného losování, kde vyhraje 1 osoba ze všech soutěžících. Výherce bude kontaktován prostřednictvím emailu a bude také zveřejněn po dobu 10 dní na webových stránkách pořadatele a také na sociálních sítích Facebook.com.
 
IV. Odměny a výhry v soutěži
 
1) Určujícím kritériem výběru výherce je losování ze všech soutěžících.
2) Výhrou v soutěži je socha Art Deco značky Royal Dux pro 1 výherce.
3) Každý soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru.
4) V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude do 1 dne od skončení soutěže kontaktován prostřednictvím emailu.
 
V. Oznámení výherců a způsob předání výher
 
1) Výherce ceny bude kontaktován pořadatelem dle článku IV odst. 4 těchto pravidel a také zveřejněním na webové stránce, kde bude publikováno jméno výherce. Je povinností soutěžícího se informovat, zdali se stal výhercem.
2) V případě, že výhru nebude možno předat výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele anebo ji adresát nepřevezme, propadá ve prospěch pořadatele. Výherce si výhru přebere osobně na adrese Polská 1751/58, 120 00 Vinohrady.
3) Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.
4) Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
5) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.
 
VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
 
1) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
2) Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.
3) Účastí v této soutěži dle článku II. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, popř. e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na facebookové stránce soutěže a webové stránce eshopu www.antikpraha.eu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.
4) Účastí v soutěži dle článku II. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.
 
VII. Závěrečná ustanovení
 
1) Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2) Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3) Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese VITA HERB s.r.o., Rostislavova 1362/24, Praha 4 - Nusle (provozovatele www.antikpraha.eu).
4) Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookové https://www.facebook.com/AntikPraha.eu/ u soutěžního příspěvku.
 
V Praze dne 12. 11. 2019
 
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.