Ours NEW 360° Gallery on www.antikpraha.com

Pravidla soutěže na FB


Všeobecná pravidla soutěže: Antik Praha –
vstupenky na podzimní veletrh ANTIQUE 14. - 17. 11.2019

Pořadatel a organizátor soutěže: VITA HERB s.r.o., Rostislavova 1362/24, Praha 4.
Soutěž “ Antik Praha – vstupenky na podzimní veletrh ANTIQUE 14. - 17. 11. 2019” (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím profilu Antik Praha na Facebook.com (dále jen „FB“), na stránkách: https://www.facebook.com/AntikPraha.eu/.
Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost s ručením omezeným VITA HERB, Rostislavova 24, Praha 4, Česká republika, IČ 05603714 zapsaná ve obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 266775/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor“).
 
I. Termín a lokalizace

1) Soutěž probíhá 13. 11. 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“).
2) Soutěž probíhá na území České republiky
 
II. Podmínky účasti v soutěži

1) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v Českérepublice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
2) Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3) Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na sociální síti Facebook a vytvoření facebookového profilu.
4) Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním komentáře k soutěžnímu příspěvku ze dne 13. 11. 2019 na facebookovém profilu https://www.facebook.com/AntikPraha.eu/ v průběhu doby trvání soutěže.
5) Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
6) Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
7) Každý soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tedy vložit a sdílet pouze jednu fotografii v komentáři pod soutěžní příspěvek.
 
III. Princip soutěže
 
1) Princip soutěže spočívá v zaslání komentáře pod soutěžní příspěvek, publikovaný dne 13. 11. 2019. Cílem je správně zodpovědět na soutěžní otázku, položenou v příspěvku.
2) Všechny příspěvky, které splní podmínky soutěže, budou zařazeny do soutěže.
3) Určujícím kritériem výběru výherce je losování ze správných odpovědí. Výherce bude vybrán na základě losování, kde vyhraje 1 osoba z vylosovaných správných odpovědí. Výherce bude kontaktován soukromou zprávou prostřednictvím sítě Facebook.
4) Soutěžní příspěvek nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.
5) Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou soutěžní odpověď mající za následek nemožnost použití soutěžní odpovědi pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.
6) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a stránky soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
 
IV. Odměny a výhry v soutěži
 
1) Určujícím kritériem výběru výherce je losování ze správných odpovědí.
2) Výhrou v soutěži je 2x vstupenka na podzimní veletrh ANTIQUE 14. - 17. 11. 2019 pro 1 výherce.
3) Každý soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru.
4) V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude do 1 dne od skončení soutěže kontaktován facebookovou zprávou.
 
V. Oznámení výherců a způsob předání výher
 
1) Výherce ceny bude kontaktován pořadatelem dle článku IV odst. 4 těchto pravidel a také zveřejněním na soutěžní facebook stránce, kde bude publikováno jméno, pod kterým se příspěvek účastnil soutěže. Je povinností soutěžícího se informovat, zdali se stal výhercem.
2) V případě, že výhru nebude možno předat výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele anebo ji adresát nepřevezme, propadá ve prospěch pořadatele. Výherce si výhru přebere osobně na adrese Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Nové Město v období 14. –17.11.2019.
3) Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.
4) Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
5) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.
 
VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
 
1) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
2) Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.
3) Účastí v této soutěži dle článku II. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, popř. e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na facebookové stránce soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.
4) Účastí v soutěži dle článku II. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.
 
VII. Závěrečná ustanovení
 
1) Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2) Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3) Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese VITA HERB s.r.o., Rostislavova 1362/24, Praha 4 - Nusle (provozovatele www.antikpraha.eu).
4) Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookové https://www.facebook.com/AntikPraha.eu/ u soutěžního příspěvku.
 
V Praze dne 12. 11. 2019
 
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.